O MNĚ

photo by betty_dire
photo by betty_dire

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své praxi jsem se několik let zabývala psychologií práce a bezpečnostních sborů, poté krátce psychologií ve školním prostředí a nyní jsem zakotvila v oblasti zdravotnictví, kde se věnuji individuální a skupinové terapii.   

Z psychoterapeutických směrů je mi osobně nejbližší gestalt přístup. Jeho prvky využívám po celou dobu své praxe. Absolvovala jsem výcvik v koučování gestalt přístupem. Nyní jsem frekventantkou systematického psychoterapeutického výcviku v tomto směru. 

V životě mě zajímá pohyb a tanec, zbylý čas trávím na horách nebo ponořena v knihách.

 

VZDĚLÁNÍ

 • Psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – titul Mgr.
 • Akreditovaný výcvik v koučování Gestalt přístupem, Gestalt Essence
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha (probíhající, 5.ročník)
 

PRAXE

 • Psycholožka v bezpečnostních sborech (Policie ČR a Celní správa ČR)
 • Psycholožka ve zdravotnictví
 • Gestalt terapeutka (ve výcviku)O MÉ PRÁCI

Svým klientům pomáhám k jejich rozvoji formou koučinku nebo psychoterapie. Jedná se o přístupy, které se mezi sebou do jisté míry prolínají, a hranice mezi nimi je často neostrá. Přesto je dobré znát rozdíly mezi nimi. Krátké představení obou metod nabízím v jednotlivých sekcích. 

GESTALT PŘÍSTUP

Jak koučové, tak psychoterapeuti využívají ve své práci prvky různých směrů. Já v obou případech pracuji v rámci gestalt přístupu. Jeho hlavními principy jsou:

 • Zaměření na práci „tady a teď“ – minulost i budoucnost prožíváme v přítomném okamžiku. Na to, co bylo nebo bude, se díváme z pozice aktuální situace, prožívání, zkušeností.
 • Důraz na vzájemný dialog  kouč/terapeut navazuje kontakt s klientem, klade důraz na autenticitu a dialog.
 • Respekt k vnitřnímu prožitku  prožívání každého z nás je jedinečné. Kouč/terapeut uznává subjektivní prožívání klienta, jeho úkolem je poskytnout zpětnou vazbu nikoliv interpretaci.

Chcete se na něco zeptat?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo si nejste jisti, který z přístupů je pro vás vhodnější, můžete mne kontaktovat emailem. Nastavení spolupráce bude také předmětem naší první schůzky. Může se také stát, že se přístupy propojí, možná začneme s koučinkem a poté bude vhodnější vstoupit do psychoterapie nebo naopak.PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ


Psychoterapie je proces, jehož cílem je zmírnit psychickou nepohodu. Jedná se o dlouhodobější spolupráci, která je založena na důvěrném rozhovoru a vztahu mezi terapeutem a klientem. 

Psychoterapie se zabývá hlubšími tématy a dosažená změna je komplexnější. Klient nepřichází s konkrétním cílem, ale spíše oblastí, která je pro něj problematická a je zdrojem nepohody. Cílem psychoterapie potom je rozpoznání a postupné odstranění příčin problémů tak, aby se klient mohl odpoutat od minulosti a soustředit se na přítomnost. Psychoterapeutický prostor neslouží k tomu, aby byl klient hodnocen v tom, co dělá dobře nebo špatně, a aby dostával rady. 

Pracuji gestalt přístupem a kladu důraz na autentické setkání a dialog terapeuta s klientem. Snažím se poznat a pochopit prožívání a jednání klienta v situaci tady a teď a tím rozpoznat vzorce chování, které mohou souviset s životní situací klienta.

Tento způsob práce směřuje k sebepřijetí a seberozvoji. Klient je pro mě v dialogu rovnocenným partnerem, respektuji jeho vidění světa a sebe samého a pomáhám mu najít lepší a spokojenější já.

 

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI

Když ke mně přijde klient poprvé, věnujeme se jeho aktuální životní situaci a často negativním pocitům, které jsou s ní spojené. Snažíme se situaci zmapovat z různých stran a zorientovat se tak v tom, kde se klient nachází, co cítí a co by potřeboval. Z tohoto procesu potom vzniká téma naší spolupráce, na kterém dále pracujeme a rozvíjíme jej.

Témata, se kterými lidé za mnou nejčastěji přichází, jsou: 

 • zvládání náročných životních situací,
 • problémy ve vztazích, nejen partnerských, ale také v rodině, práci či mezi přáteli,
 • pocity nízké sebedůvěry a sebehodnoty,
 • pocity nespokojenosti v životě, stres a frustrace,
 • hledání nového směru a životních cílů.

Každý z nás ve svém životě naráží na různé problémy, překážky a výzvy. Proto si myslím, že není téma, se kterým byste nemohli přijít. 

Kdybychom společně narazili na téma, které potřebuje jiné vedení, pomohu Vám najít odborníka na danou problematiku.

JAK TO PROBÍHÁ

Na úvodním setkání naťukneme téma, se kterým přicházíte, budeme mít také možnost probrat detaily spolupráce a zjistit, zda „si sedíme“. Na začátku si domluvíme menší počet setkání (zhruba pět), po kterých se rozhodneme, zda a jak budeme pokračovat dále. 

Setkání probíhají v jedno či dvoutýdenních intervalech a trvají vždy 50 minut.

Cena jednoho setkání je 1000 Kč. 

Konzultace probíhají osobně nebo online. V češtině nebo angličtině. 

Při své práci dodržuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii. Jedním z pravidel je zachování mlčenlivosti.
Pracuji pod odborným dohledem (supervizí).  Supervize probíhá v rámci systematického výcviku v gestalt terapii.KOUČINK

V koučinku se zpravidla jedná o kratší spolupráci mezi koučem a koučovaným, která směřuje ke konkrétnímu cíli. Koučování je vhodnější pro ty, kteří se primárně nepotřebují vyrovnávat s událostmi z minulosti, zaměřují se na přítomnost a mají dostatek energie a motivace posunout se v životě dál. 

Spolu s klientem vytváříme proces, který podporuje jeho osobní růst a pomáhá mu lépe využít jeho potenciál. Podporuji klienta v hledání nových způsobů řešení nebo realizaci životních změn, nastavení a dosažení cílů.  V koučování využívám prvky gestalt přístupu. S klientem usiluji o navázání rovnocenného kontaktu a pomocí dobře formulovaných a mířených otázek jej provázím na jeho cestě k cíli. 

 

CO MŮŽETE ZÍSKAT

Koučink může být pro vás přínosný v mnoha oblastech života. Celkově vede k lepšímu poznání sebe sama a vyššímu sebevědomí. Já se zaměřuji zejména na oblasti týkající se osobního života, vztahů, životního stylu a sladění osobního a pracovního života. 

 

Díky koučinku můžete:

 • jasněji si uvědomit co, jak a proč chcete,
 • získat podporu při hledání řešení a rozhodování,
 • vyměnit starý způsob jednání za nový a pro vás vhodnější,
 • udržet směr navzdory překážkám.

JAK BUDEME PRACOVAT

Během úvodního setkání společně nastavíme cíl, kterého chcete během koučinku dosáhnout. Na něm budeme pracovat na dalších setkáních. Domluvíme si také délku spolupráce, zpravidla na 5 až 10 sezení. Na konci se podíváme na to, jakých jsme dosáhli výsledků a zrevidujeme společnou práci.

Setkání probíhají ve dvou či třítýdenních intervalech a trvají vždy 50 minut.

Cena jednoho setkání je 1500 Kč.

Konzultace probíhají osobně nebo online. V češtině nebo angličtině. 

Pracuji pod odborným dohledem (supervizí). Dodržuji etický kodex Mezinárodní federace koučů (International Coach Federation: ICF), jehož součástí je zásada mlčenlivosti.

Kontakt

Využít můžete telefon, email nebo kontaktní formulář.

forma sezení

osobně (Ke Koulce 7, Praha 5) nebo online (Skype, Whatsapp)

česky nebo anglicky

telefon a email

Mgr. Adéla Rudá

+420 730 688 951

adela.ruda@seznam.cz

IČO: 07045638

Kontaktní formulář

CZ